O Instituto de Estudos Miñoráns (IEM), en colaboración co Concello de Gondomar e a Editorial Galaxia, convoca o XIV Premio de poesía Victoriano Taibo, dotado con 4000 € e unha escultura conmemorativa de Fino Lorenzo. Rexerase polas seguintes

BASES:

1. Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos, de temática libre, non poderán ser adaptacións nin estar premiados noutro certame no momento da decisión do xurado. Estarán escritos en lingua galega, de acordo coas Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego da Real Academia Galega e doInstituto da Lingua Galega (NOMIG, 2003).

2. Cada traballo consistirá nun ou varios textos poéticos, cunha extensión non inferior a 400 versos con unidade temática, non podendo superar as 250 páxinas.

3. Os traballos presentaranse en papel por triplicado, con letra de corpo 12 nun sobre pechado identificado co lema, pseudónimo ou o título elixido polo autor/a. Acompañaranse ás copias en papel un CD ou USB coa obra en formato PDF. O arquivo en PDF non poderá conter datos ou metadatos que identifiquen a súa autoría.

Así mesmo, dentro deste sobre, xunto cos traballos incluirase outro sobre pechado identificado co devandito lema, título…, que conterá os datos persoais (nome, apelidos, copia de DNI, teléfono de contacto e enderezo electrónico. O xurado só o abrirá no caso de ser premiado.

Os traballos enviaranse por correo ao seguinte enderezo:

XIV Premio de Poesía Victoriano Taibo

Instituto de Estudos Miñoráns

Apartado 30

36380 Gondomar (Pontevedra)

4. O prazo de admisión de orixinais comezará cando se faga pública esta convocatoria e rematará o día 2 de setembro de 2022.

5. Os traballos presentados conservaranse durante un mes a partir da data de publicación da resolución do xurado, período durante o cal poderán recollerse no local do IEM en Gondomar. Transcorrido ese prazo destruiranse os que non fosen solicitados polos seus autores ou autoras.

6. O xurado estará constituído por persoas de recoñecido prestixio no ámbito literario.

7. A obra premiada será publicada pola Editorial Galaxia na súa colección Dombate e non xerará dereitos de autor durante os primeiros 1000 exemplares editados.

8. O premio outorgado será único e indivisible. O xurado poderá declaralo deserto se estima que a calidade das obras presentadas así o aconsella.

9. A persoa gañadora comprométese a impartir un obradoiro totalmente presencial de poesía en Gondomar entre os meses xaneiro e marzo de 2023. O obradoiro terá unha duración de 18 horas e non suporá compensación adicional por gastos de ningún tipo á parte do importe en metálico do premio. O obradoiro poderá facerse de forma telemática no caso de que a persoa gañadora resida fóra de Galicia, feito que deberá acreditarse debidamente.

10. Calquera incidencia non prevista nesta convocatoria será resolta polo xurado.

11. O feito de participar supón a aceptación destas bases.

O Premio de poesía Victoriano Taibo recoñeceu até o de agora a obras das seguintes escritoras e escritores:

O IEM e o Concello de Gondomar queren, a través deste premio, enxalzar a figura de Victoriano Taibo, escritor e mestre na parroquia de Morgadáns, e contribuír ao crecemento da literatura na nosa lingua, convertendo Gondomar e este premio nunha cita imprescindíbel para as Letras Galegas.    

4 de Marzo ás 20h na Aula de Cultura Ponte de Rosas en Gondomar.

A Wikipedia é unha enciclopedia colaborativa que medra en base ás achegas voluntarias de numerosas persoas. Nesta charla introdutoria coñeceremos como funciona, falaremos da súa fiabilidade, e aprenderemos a editar de diversas formas, xa sexa creando contido, actualizando información, corrixindo erros ou subindo fotografías.

Farémolo con exemplos diversos, moitos deles relacionados co Val Miñor. Na sesión estará presente Adrián Estévez (Pontevedra, 1983), usuario da Galipedia desde 2007. Mestre e filólogo, participou en numerosos obradoiros e conferencias relacionadas coa Wikipedia.

Será presentado polo  doctor  en economía, ensaísta   e profesor da U.Vigo  Albino Prada.

O martes 13 de agosto temos unha nova xeira nocturna Polo mar de Panxón. Unha volta ás Estelas no concello de Nigrán que contará coa presenza e guía do especialista Xosé Lois Vilar Pedreira.

Dende o día 1 ata o 13 de agosto Xosé Lois Vilar publicará unha serie de relatos co título Micos e Bandullos que serán publicados día a día nas nosas redes sociais e na nosa páxina web até o día da celebración desta xeira.

Comeza o prazo de apertura para inscribirse nesta xeira:

Para participar hai que reservar a praza chamando ao teléfono antes mencionado e posteriormente confirmar a praza enviando o xustificante de pago ao correo oficina@iem.gal no día posterior a reserva.

O prezo por persoa e o número de conta son os seguintes:

PREZO SOCIOS/AS: 12 euros

PREZO NON SOCIOS/AS: 15 euros

Nº DE CONTA IEM:  ES95 2080 5035 0730 4001 4164

Nota: Nestas rutas marítimas a organización resérvase o dereito de anular a saída de non acadarse o mínimo de 100 viaxeiros/as.